Jatkuva haku lukuvuodelle 2023-2024

Yleiset hakuohjeet

Yhteishaku päättyi 21.3.2023. Kiitos kaikille opistoomme hakeneille. Olemme lähettäneet hakijoille ja heidän huoltajilleen seuraavan tiedotteen: Tiedote Yhteishaussa hakeneille 2023

Jatkuva haku kesken lukuvuoden 2023-2024 

Mikäli oppivelvollisten Opistovuosi -linjoilta vapautuu opiskelijapaikkoja kesken lukuvuoden 2023-2024 (18.8.2023 jälkeen), pedagoginen rehtori voi täyttää vapautuneet opiskelijapaikat seuraavien kriteerien mukaan.

1)    Jatkuvan haun kautta voidaan ottaa opiskelijaksi ainoastaan sellainen hakija, joka on hakenut kevään 2023 Perusopetuksen jälkeisessä Yhteishaussa
Jämsän Kristilliseen Kansanopistoon kyseiselle Opistovuosi-linjalle.

2)    Hakijan tulee itse ilmoittaa hakevansa kyseiselle Opistovuosi-linjalle jatkuvassa haussa 18.8.2023 jälkeen. Hakijan ei tarvitse täyttää uutta
hakemusta, vaan kirjallinen ilmoitus hakemisesta jatkuvan haun kautta pedagogiselle rehtorille (ilkka.majuri@jamsanopisto.fi) riittää.

3)    Jatkuvan haun valintaperusteena käytetään hakijan kevään 2023 Yhteishaun yhteydessä antamia tietoja. Hakija voi kuitenkin täydentää antamiaan tietoja postitse tai sähköpostitse rehtorille.

4)   Pedagoginen rehtori voi käyttää harkintaa ja ottaa varasijajärjestyksestä riippumatta kohtien 1-3 vaatimukset täyttävän hakijan, jolla on erityinen syy
tulla valituksi opiston Opistovuosi-linjalle kesken lukuvuoden. Tällainen erityinen syy on esimerkiksi se, että hakijalla ei ole sillä hetkellä muuta opiskelijapaikkaa.

5)    Mikäli kenelläkään jatkuvaan hakuun kyseiselle Opistovuosi-linjalle ilmoittautuneista hakijoista ei ole kohdassa 4 mainittua erityistä syytä, täytetään
vapautunut paikka Yhteishaun yhteydessä käytettyjen valintakriteerien pohjalta eli alkuperäisen varasijajärjestyksen mukaan. Tällöin otetaan huomioon vain ne hakijat, jotka ovat erikseen ilmoittaneet hakevansa jatkuvan haun kautta. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijoiden asuntolapaikkojen jakaantuminen tyttö- ja poikapaikkojen kesken.


Hakuohjeet Yhteishakuun keväällä 2023 (haku päättynyt)

Hakeminen Jämsän opistoon lukuvuodelle 2023-2024 tapahtuu oppivelvollisuuslinjojen (Opistovuosi-koulutusten) osalta Perusopetuksen jälkeisessä Yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 Opintopolun kautta.

Lisäksi hakijan tulee täyttää Wilmassa lisätietolomake 1.4.2023 klo 23.59 mennessä. Lomake avautuu tästä linkistä tai Opintopolun kautta.

Kaikki hakijat haastatellaan 21.4.- 19.5. välisenä aikana. Haastattelut tehdään videoyhteyden välityksellä. Hakija saa henkilökohtaisen haastattelukutsun sähköpostiinsa Teams-linkkinä viimeistään viikkoa ennen omaa haastatteluaikaansa.

Jos haetaan harkintaan perustuvassa valinnassa, tulee tästä ilmoittaa Wilmassa täytettävällä lisätietolomakkeella (linkki ylhäällä) ja liittää siihen asiantuntijalausunnot, joihin halutaan vedota (oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen, todistusten vertailuvaikeudet, riittämätön kielitaito). Lausunnot voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Jämsän Kr. Kansanopisto, vs. pedagoginen rehtori Eero Kukko, Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä viimeistään 28.4.2023.

Seuraavissa hakukohteissa on ennakkotehtävä (video): Viestinnän Opistovuosi, Teknisen työn Opistovuosi, Musiikin Opistovuosi, Yrittäjyystaitojen Opistovuosi. Hakijat saavat viikon 17 alussa sähköpostiinsa ohjeen ennakkotehtävän palauttamisesta. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.5. klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida. Musiikin Opistovuosi-linjan ennakkotehtävä ohjeistetaan viikon 17 alussa lähetettävässä sähköpostissa. Muiden linjojen ennakkotehtävät löytyvät tältä sivulta linjakohtaisista valintakriteereistä.

Obs! Om du bor i Sverige eller i Norge, sker ansökningen via SFC. Vänligen mejla till ansokan@fridsforening.se och be ansökan skickas till dig. Ansökningstiden för svenska och norska ungdomar är 21.2.-21.3.2023 (Huom! Jos asut Ruotsissa tai Norjassa, hakeminen tapahtuu SFC:n kautta. Pyydämme lähettämään sähköpostiviestin osoitteeseen ansokan@fridsforening.se ja pyytämään hakulomakkeen sieltä. Hakuaika ruotsalaisille ja norjalaisille nuorille on 21.2.-21.3.2023.

Ei-oppivelvollisille tarkoitetun Kansainvälisyyslinjan hakuaika on 21.2.-31.7.2023.  Linjan hakulomake löytyy tästä linkistä.

Hakukohteet

Oppivelvollisuuskoulutukseen piiriin kuuluvat seuraavat Opistovuosi-linjat:

   • Viestinnän Opistovuosi

   • Luonnontieteen Opistovuosi

   • Kotitalouden Opistovuosi

   • Teknisen työn Opistovuosi

   • Musiikin Opistovuosi

   • Kielten ja kulttuurien Opistovuosi

   • Yrittäjyystaitojen Opistovuosi

  Viestinnän Opistovuosi -linjan opintoihin kuuluu mm. kuvallista ilmaisua, kirjallisuuteen tutustumista, ilmaisutaitoa, mediataitoja ja luovaa kirjoittamista. Tutustu linjan opetussuunnitelmaan tästä.

  Luonnontieteen Opistovuosi -linjan opintoihin kuuluu mm. lukion matematiikan kurssit 1 ja 2, luonnontieteen teoriakurssi, luonnontieteen projektikurssi sekä ohjelmointia ja digitaitoja. Tutustu linjan opetussuunnitelmaan tästä.

  Kotitalouden Opistovuosi -linjan opinnoissa syvennetään ja laajennetaan kotitalouden osa-alueita mm. kokeilevan kokkauksen ja erilaisten projektien parissa. Opinnot sisältävät ravitsemustietoa, ruoanvalmistusta ja leivontaa, juhlien järjestämistä, puhtaanapitoa sekä pyykkihuoltoa ja kuluttajakasvatusta. Opiskelija perehtyy ravitsemuksen merkitykseen, kansainvälisiin keittiöihin sekä erityisruokavalioihin. Opintoihin kuuluu myös harjoittelua ja työskentelyä suurkeittiöllä ja suurkeittiön leipomossa. Opiskelujen ohessa on mahdollisuus yrittäjyyskokeiluihin ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Tutustu linjan opetussuunnitelmaan tästä.

  Teknisen työn Opistovuosi -linjan opinnot sisältävät auto- ja konekorjausta, rakentamista, kiinteistönhuoltoa, puu- ja metallityöt sekä muita erilaisia teknisiä töitä oman kiinnostuksen mukaan painottuen. Käytännön harjoitukset ja oikea työnteko syventävät opittuja asioita ja mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn. Yrittäjämäinen ja tavoitteellinen toiminta on opiskelun perusta. Valinnaisten opintojen avulla voit syventää teknisin käden taitoihin suuntautuneen linjan opintoja. Opiskelija suorittaa tulityökorttikoulutuksen (8 h) ja saa tulityökortin. Tutustu linjan opetussuunnitelmaan tästä.

  Musiikin Opistovuosi -linjan opintoihin sisältyy mm. kuoronjohtoa, liturgista laulua, soitonopetuksen valmennusta, soitonopetusta, isokuoro, lukion musiikin kurssi 4 sekä kamarimusiikkia. Tutustu linjan opetussuunnitelmaan tästä.

  Kielten ja kulttuurien Opistovuosi -linjan opintoihin kuuluu mm. Oral Skills, Writing and Listening Skills, Bible Studies, Multiculturalism and Multilingualism, Book Club ja Svenska Klubben. Tutustu linjan opetussuunnitelmaan tästä.

  Yrittäjyystaitojen Opistovuosi on laajuudeltaan hieman laajempi kuin muut Opistovuosi -linjat. Linjan kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia on 20 opintopisteen verran ja koko Opistovuosi on näin laajuudeltaan yhteensä 59 opintopistettä. Yrittäjyystaitojen opiskelu Jämsän Kristillisessä Kansanopistossa on kokeilevaa ja käytännönläheistä. Tekemisen kautta oppii yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämän avaintaitoja yhdessä aktiivisen ryhmän ja oman pienemmän yrittäjätiimin kanssa. Näitä taitoja ovat mm. ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, esiintyminen ja argumentointi, vastuunkantaminen ja oma-aloitteisuus, taloustaidot sekä muut yrittäjänä toimimisen keskeiset taidot. Tutustu linjan opetussuunnitelmaan tästä.

  Opiskelijavalintakriteerit lukuvuodelle 2023-2024

  A: Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (enintään 6 pistettä)

   

  Kysymyksiin vastataan lisälomakkeella. Valitse kohdat, jotka koskevat/kuvaavat sinua.

  1. Nuoret, jotka haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia

  • Minulla on oppimisvaikeuksia 
  • Koen, että minulla on tarve parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia 
  • Minulla on tarve korottaa peruskoulun arvosanoja 
  • Koulunkäynti ei kiinnosta minua.

    

  2. Nuoret, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan

  • Joudun muuttamaan toiselle paikkakunnalle toisen asteen kouluun mennessä 
  • Minulla on ammattihaave, mutta en ole valinnasta varma.

    

  3. Nuoret, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion ja etsivät uutta suuntaa.

  • Jätin kesken opinnot edellisessä oppilaitoksessa.

    

  4. Nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa

  • Kotitilanne kuormittaa minua 
  • Minulla on hyvät valmiudet itsenäiseen elämään 
  • Olen tietokoneella tai puhelimella lähes joka yö

    

  5. Nuoret, jotka tarvitsevat hyvinvointinsa tukemista menestyäkseen toisen asteen opinnoissa

  • Koulutehtävät jäävät usein tekemättä, koska en jaksa keskittyä 
  • Minulla on harrastuksia. 
  • Uuvun herkästi 
  • Haluan tehdä kaiken täydellisesti tilanteesta riippumatta 
  • Minulla on tavoitteita ja unelmia 
  • Minulla on selkeät tavoitteet opiskelujen suhteen

    

  6. Nuoret, jotka tarvitsevat oppimisympäristön, jollaista muilla koulutusmuodoilla ei ole tarjolla

  • Haluan vahvistaa opiskelutaitojani sisäoppilaitosympäristössä 
  • Minulla on tarve kehittää sosiaalisia taitojani 
  • Minulla on ystäviä 
  • Tarvitsen lisäaikaa ennen seuraavia opintoja 
  • Haluan vahvistaa kristillistä arvomaailmaa 
  • Haluan haastaa itseäni ottamalla vastuuta

    

  7. Nuoret, jotka hyötyvät yhteisöllisyydestä ja henkilökohtaisesta tuesta

  • Olen kokenut pidempään jatkuvaa kiusaamista 
  • Olen esiintyjänä melko taitava 
  • Minun on usein vaikea ilmaista omia mielipiteitäni 
  • Haluan sitoutua opiston arvomaailman mukaiseen toimintaan

  B: Linjakohtaiset valintakriteerit (enintään 22 pistettä)

  Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

  1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

  2. Viimeisen koulutodistuksen äidinkielen tai viestinnän arvosana (0-4 p)

  10 = 4 p
  9 = 3 p
  8 = 2 p
  7 = 1 p
  6= 0 p

  3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–9 p):

   • Oletko toiminut harrastusryhmän / kerhon ohjaajana, isosena, oppilaskunnassa, nuorisovaltuustossa tai muussa hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tai esiintymistaitoa vaativassa tehtävässä tai harrastuksessa? (0-3 p)
   • Mitkä ovat vahvuutesi viestijänä? (0-3 p)
   • Mitä viestinnän osa-alueita haluaisit kehittää Viestinnän opistovuosi -linjalla? (0-3 p) 

  4. Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisen erillisen ennakkotehtävän avulla (0-3 p)

  Ennakkotehtävä: 

  Tee lyhyt video, jonka maksimikesto on kaksi minuuttia. 

   • Esittele videolla itsesi ja jokin viestinnän osa-alueisiin liittyvä kiinnostuksen kohteesi. Muista, että viestintä on tieto-, taito- ja taideaine eli siihen kuuluvat laajasti kaikenlaiset sisällöt. Näitä ovat muun muassa puheviestintä, kirjalliset taidot, lukutaito, kuvallinen ilmaisu, sosiaalisen median julkaisut jne. Voit siis esimerkiksi esitellä itse ottamiasi valokuvia, lukea jonkun lyhyen kirjoituksesi tai kertoa vaikka lempikirjastasi. 
   • Kerro videolla myös, mitä hyötyä ajattelet Viestinnän opistovuosi-linjasta olevan sinulle ja miten opiskelumotivaatiosi näkyisi konkreettisesti opinnoissasi.

  Video arvioidaan sen mukaan, kuinka se täyttää tehtävänannon ja kuinka hakija ilmaisee motivoituneisuuttaan.

  Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

  1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

  2. Viimeisen koulutodistuksen matematiikan arvosana sekä fysiikan, kemian ja biologian arvosanoista paras arvosana (0-8 p) 

  Matematiikan arvosanaa koskien: 

  10 = 4 p 
  9 = 3 p 
  8 = 1 p

  Fysiikan, kemian ja biologian viimeisimmistä arvosanoista parasta koskien: 

  10= 4 p 
  9= 3 p
  8= 1 p

  3. Motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden arvioiminen linjakohtaisten kysymysten avulla: 0-8 p

  Erityisesti matematiikkaan liittyvät kysymykset: 

   • Miksi haluat kehittyä erityisesti matematiikan osaajana?  (0-0.6 p) 
   • Millaisen roolin näet matematiikan osaamisella tulevalla koulutuspolullasi? (0-2 p) 
   • Millaisen roolin näet matematiikan osaamisella tulevassa työelämässäsi? (0-0.4 p) 
   • Onko sinulla harrastuneisuutta, jossa tarvitaan loogista päättelyä tai matematiikkaa? (0-1 p)
     

  Muuhun linjan sisältöön liittyvät kysymykset: 

   • Millaisen roolin näet luonnontieteiden tai tietoteknisten taitojen osaamisella tulevalla koulutuspolullasi tai tulevassa työelämässäsi? (0-0.8 p) 
   • Millaisen roolin näet luonnontieteiden tai tietoteknisten taitojen osaamisella tulevassa työelämässäsi? (0-0.4 p) 
   • Mikä sinua inspiroi luonnossa ja luonnontieteissä? (0-0.4 p) 
   • Onko sinulla harrastuneisuutta, joka liittyy luonnossa liikkumiseen, luonnontieteisiin tai tietotekniseen osaamiseen? (0-1 p)
     

  Linjan opiskelua yleisesti koskettavat kysymykset: 

   • Millä konkreettisella tavalla opiskelumotivaatiosi ilmenisi opistossa? (0-0.8 p) 
   • Miten suhtaudut ajatuksellisesti haastaviin oppimistehtäviin? (0-0.6 p) 

  Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

  1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

  2. Viimeisen koulutodistuksen kotitalouden arvosana (0-5 p)

  10 = 5 p
  9 = 4 p
  8 = 3 p
  7 = 2 p
  6 = 1 p

  Jos kotitalouden arvosanoja on useampia, lasketaan niiden keskiarvo.

  3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–11 p):

   • Yläkoulussa suoritetut kotitalouden kurssit, valinnaisesta kotitaloudesta saa 1p/opiskeluvuosi (kuitenkin enintään 2 p) (0-2p)
   • Miten harrastuneisuus/aktiivisuus kotitalouden alalla on näkynyt elämässäsi? (0-3 p)
   • Mitkä ovat vahvuutesi kotitaloudessa?  (0-3 p)
   • Miksi haet juuri Kotitalouden Opistovuosi -linjalle?  (0-3 p)

  Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

  1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

  2. Viimeisen koulutodistuksen kuvaamataidon arvosana tai arvosanojen keskiarvo (0-2 p)

  9= 2 p
  8 = 1 p
  7 = 0 p

  3. Viimeisen koulutodistuksen käsityön ja teknisen työn valinnaiskurssin arvosanojen keskiarvo (0-5p)

  10= 5 p
  9= 4 p
  8 = 3 p
  7 = 2 p
  6 = 1 p

  3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–9 p)

   • Oletko harrastanut teknistä työtä koulussa joko valinnaisaineena tai teknisen työn kerhossa tai vetänyt teknisen työn kerhoa. (0-2 p) 
   • Mitkä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet / vahvuutesi teknisissä töissä? (0-2 p)
   • Miksi haet juuri Teknisen työn Opistovuosi -linjalle?  (0-2 p)
   • Tee noin 2 minuutin video, jossa kerrot oman cv:n tekniselle linjalle (mitä olet tehnyt? korjannut? rakentanut? suunnitellut? maalannut? jne. ja kuinka kauan olet tehnyt kyseisiä asioita? Voisit kuvata esitykseen kuvia tehdyistä työistäsi ja kertoisit niistä. (0-3 p)

  Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

  1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

  2. Todistukset aikaisemmista instrumentti- sekä musiikin teoria- ja säveltapailuopinnoista (0-8 p)

   • Instrumenttiopinnot / -tutkinnot (0-4 p)
   • Teoria- ja säveltapailuopinnot (0-3 p)
   • Yhteismusisointiopinnot (0-1 p)

  3. Todistus musiikin harrastuneisuudesta (0-2 p)

   • Säestys, seurasäestys, esilaulu, kuoro, soittotuntien antaminen

   

  4. Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen haastattelun ja  erillisen tehtävän (videon) perusteella (0–6 p)

  Haastattelu:

   • Mitä Siionin laulut ja virret sinulle merkitsevät? (0-1 p)
   • Miten uskot kehittyväsi musiikillisesti opistovuoden aikana? (0-1 p)

   

  Videotehtävä, lähetetään ohjeineen keväällä hakijan sähköpostiin (0-4 p)

  Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

  1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

  2. Minimivaatimus: englannin kielen arvosana vähintään 8

  3. Viimeisen koulutodistuksen englannin arvosana (0-3p)

  10 = 3 p
  9 = 2 p
  8 = 1 p

  4. Viimeisen koulutodistuksen ruotsin, äidinkielen ja historian arvosana pisteytetään seuraavasti: arvosana 9-10: 1 piste (0-3 p)

  5. Valinnaisista kielistä saa 1 piste/opiskeluvuosi (0-2 p)

  6. Koulunkäynnistä ulkomailla tai vieraskieliseen opiskeluun osallistumisesta kotimaassa vähintään vuoden ajan 2 pistettä (0-2 p)

  7. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–6 p)

   • Miksi haluat kehittää kielitaitoasi? (0-2 p)
   • Kuvaile vahvuuksiasi vieraan kielen käyttäjänä? (0-2 p
   • Onko sinulla kielellisiä valmiuksia toimia arkipäiväisissä tulkkaustehtävissä englanniksi tai ruotsiksi? (0-2 p)

  Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

  1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–6 p)

   • Yläkoulussa suoritetut yrittäjyyden kurssit (0-2 p)
   • Viimeisen koulutodistuksen yrittäjyyttä tukevien oppiaineiden arvosanat (0-2p)

  YHTEISKUNTAOPPI: 10=1 p., 9=0,5 p., 8=0,25 p.
  MATEMATIIKKA: 10=1 p., 9=0,5 p., 8=0,25 p.

   • Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–12 p)

   Osio 1. Haastattelu

   • Oletko suorittanut jonkin yrittäjyysprojektin (esim. pitänyt kesäkioskia)? (0–2 p)
   • Kuvaile miksi soveltuisit opiskelemaan tiimioppimisen mallin mukaisesti?(0-2 p)
   • Kuvaile mitkä ovat vahvuutesi yrittäjyystaidoissa? (0-2 p)

   • Perustele miksi haet juuri Yrittäjyystaitojen Opistovuosi -linjalle?(0-2 p)
   

  Osio 2. Toimita itsestäsi kuvattu video (tai linkki videoon) tiettyyn päivämäärään mennessä (Tarkentuu vuosittain)

  Kuvaa itsestäsi video (1 min 30 sek), jossa

   • Teet videohakemuksen ja CV:n Yrittäjyystaitojen opistovuosilinjalle (0-3 p)
   • Perustelet mitä kristilliset arvot sinulle merkitsee yrittämisen näkökulmasta (0-1 p) 

  Jämsän Kristillinen Kansanopisto
  Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
  toimisto@jamsanopisto.fi
  020 7644 500

  Katso kaikki yhteystiedot ›