Kasvatuksellisen ja pedagogisen toiminnan strategiset periaatteet

 1. Kunnioitus Kristillisenä kansanopistona
  kunnioitamme jokaista Jumalan luomana ja Kristuksen lunastamana ihmisenä
  ja siksi henkilökuntana kohtelemme opiskelijoita kunnioittaen ja tuemme
  heidän uskonelämäänsä puhumalla Kristuksen lunastustyöstä ja tarjoamalla
  evankeliumia, syntien anteeksiantamusta, sekä opettamalla Raamatun
  mukaisesti. Samalla rohkaisemme opiskelijoita toimimaan kaikessa toisia
  kunnioittaen, hoitamaan omaa uskonelämäänsä ja tukemaan toistensa
  uskonelämää, niin että hyvä omatunto saisi ohjata heitä oikeanlaiseen
  käyttäytymiseen ja toimimiseen niin opistossa kuin muuallakin elämässä.

 

 1. Yhteisöllisyys Kansanopistona rakennamme vahvaa yhteisöllisyyttä,
  johon niin opiskelijat, huoltajat kuin henkilökuntakin voi tuntea
  kuuluvansa ja osallistuvansa
  . Edistämme hyvää yhteistyötä ja avointa, rehellistä,
  rakentavaa, läpinäkyvää ja paikkansa pitäviin argumentteihin nojaavaa vuorovaikutusta
  opiskelijoiden, huoltajien ja henkilökunnan välillä sekä vältämme kaikenlaista
  vastakkainasettelua.

 

 1. Vastuullisuus Pääosin oppivelvollisuuskoulutusta tarjoavana
  oppilaitoksena ymmärrämme huoltajien ensisijaisen vastuun nuorensa
  koulunkäynnin seuraamisesta ja pyrimme osaltamme luomaan positiivisen, osallistavan
  ja kestävällä tavalla toimivan oppimisympäristön, jonka opiskelijat
  kokevat mielekkääksi ja jossa heille annetaan vastuutehtäviä ja jossa
  heitä kannustetaan itsensä ilmaisuun ja luovuuteen sekä rohkaistaan
  antamaan positiivista palautetta ja kannustusta opiskelijoiden
  saavutuksista.
  Korostamme pedagogiikassa ja kasvatuksessa opiskelijoiden
  vahvuuksien tunnistamista ja kehittämistä sekä pyrimme
  mahdollistamaan unelmia ja vahvistamaan
  toivoa.

 

 1. Lainmukaisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän
  ylläpitämisluvan perusteella toimivana ja valtionosuutta saavana vapaan
  sivistystyön oppilaitoksena toimimme lain mukaisesti ja muutoinkin samojen
  periaatteiden mukaisesti kuin muutkin oppilaitokset. Kasvatamme myös opiskelijoita
  lakien ja niiden perusteella annettujen sääntöjen ja ohjeiden sekä
  tehtyjen sopimusten kunnioittamiseen niin, että he ymmärtävät yhteisten
  pelisääntöjen rajoineen olevan tarpeellisia yhteiselämän onnistumiseksi ja
  voivat kokea niiden olevan
  tuki ja turva ja rakkautta, ja haluavat siksi
  luottaa niihin ja toimia niiden mukaan.

 

 1. Ohjaaminen ja kannustaminen Pääosin alaikäisten opiskelijoiden
  sisäoppilaitoksena sitoudumme yhdessä huoltajien kanssa opiskelijoiden
  käyttäytymisen ohjaamiseen ja harjoittelemme yhdessä opiskelijoiden kanssa
  toimintaohjeiden mukaista käyttäytymistä. Kannustamme positiivisella
  palautteella ja yhteisillä palkkioilla ja puutumme ei-toivottuun
  käyttäytymiseen sovituilla selkeillä tavoilla yhdessä huoltajien kanssa.

 

 1. Luottamus Opistolla luomme luottamuksen ilmapiirin
  opiskelijoiden, huoltajien ja henkilökunnan välille. Jokainen opiskelija
  on lähtökohtaisesti luottamuksen arvoinen ja kun opiskelija saa kokea
  arvostusta ja hyväksyntää, haluaa hän myös itse olla saamansa luottamuksen
  arvoinen ja kantaa vastuunsa.

 

 1. Armollisuus ja yhteiset pelisäännöt Opiston toiminnassa armollisuus näkyy siinä, että
  käsittelemme opiskelijan ei-toivottua käytöstä rakentavasti, annamme
  väärät teot anteeksi ja annamme uuden mahdollisuuden. Armollisuus ei tarkoita
  seuraamuksista luopumista vaan sitä, että käsittelemme seuraamuksiakin rakentavasti
  ja tuemme opiskelijan kasvua oman vastuunsa kantamiseen ja yhteisten
  pelisääntöjen mukaan toimimisen ymmärtämiseen.

 

 1. Hyvinvointi ja itsetunto Opistossa jokainen opiston työntekijä tukee opiskelijoiden
  fyysistä, henkistä, hengellistä ja sosiaalista hyvinvointia, tavoitteena nuoren
  terve itsetunto ja vahva minäpystyvyys. Kysymme, miten saisimme
  opiskelijan voimaan hyvin ja miten hänellä olisi hyvä olla, ja teemme
  työtä hänen hyvinvointinsa eteen sekä yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon
  kautta, että myös muilla mahdollisilla tavoilla.

 

 1. Turvallisuus Opistona olemme opiskelijoillemme turvallinen,
  luotettava ja vakaa paikka opetella elämää, ottaa vastuuta ja kasvaa itsenäiseksi.
  Opistossa opiskelijan ei tarvitse kokea uhkailua tai pelkoa toisen
  opiskelijan, henkilökunnan tai jonkun ulkopuolisen taholta, vaan opistossa
  voi turvallisessa ilmapiirissä oppia, miten toimia vaikeissa tilanteissa,
  miten epäonnistua, miten epäonnistumisiin suhtaudutaan ja miten niistä voi
  oppia.

 

 1. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus Opiston kasvatustyössä tasa-arvon ja
  yhdenvertaisuuden toteuttamisen painopisteitä ovat yksilön ihmisarvon kunnioittaminen,
  uskonnonvapauden ylläpitäminen ja etnisen alkuperän kunnioittaminen. Jokainen
  opiskelija on tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa asemassa opistossa sekä
  toisiin opiskelijoihin että henkilökuntaan nähden. 

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›