Linjat

DCIM100MEDIADJI_0697.JPG

Luonnontieteen Opistovuosi

Luonnontieteen linjalla opiskelemme yksittäisistä aineista eniten matematiikkaa. Suoritamme lukion matematiikan kaikille yhteisen kurssin sekä pitkän matematiikan toisen kurssin. Matematiikkaa on säännöllisesti kaksi tuntia joka viikko. Muissa opinnoissa retkeilemme opiston lähimaastossa ja joskus kauempanakin, otamme luontokuvia, opiskelemme fysiikkaa, kemiaa ja biologiaakin tehden esimerkiksi aihepiiriin liittyviä projektitöitä. Harjoittelemme myös erilaisia digitaitoja kuten videoeditointia, striimausta ja ohjelmointia ottaen huomioon opiskelijoiden henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet. Linjan opiskelijoilla on myös säännöllisesti yksi englannin kielen ja yksi kotitalouden tunti joka periodilla.

Kotitalouden Opistovuosi

Kotitalouden Opistovuosi -linjan opinnoissa syvennetään ja laajennetaan kotitalouden osa-alueita mm. kokeilevan kokkauksen parissa. Opinnot sisältävät ravitsemustietoa, ruoanvalmistusta ja leivontaa, puhtaanapitoa sekä pyykkihuoltoa ja kuluttajakasvatusta. Opiskelija perehtyy ravitsemuksen merkitykseen, kansainvälisiin keittiöihin sekä erityisruokavalioihin. Opintoihin kuuluu myös harjoittelua ja työskentelyä suurkeittiöllä sekä suurkeittiön leipomossa, juhlien järjestämistä ja erilaisia projektitöitä. Opiskelujen ohessa on mahdollisuus yrittäjyyskokeiluihin ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Kotitalouslinjalla keskitytään taitoihin, joita kaikki tarvitsevat elämässään. Linja antaa myös valmiuksia ja perustaitoja käytännön ammattialoille sekä elintarvikealan opintoihin. Opintojen aikana on myös mahdollista suorittaa hygieniapassi.

Teknisen työn Opistovuosi

Teknisen työn oppivelvollisuuskoulutuslinjan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan valmiuksia teknisille ammattialoille. Opinnot sisältävät auto- ja konekorjausta, rakentamista, kiinteistönhuoltoa, puu- ja metallityöt sekä muita erilaisia teknisiä töitä oman kiinnostuksen mukaan painottuen. Käytännön harjoitukset ja oikea työnteko syventävät opittuja asioita ja mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn. Yrittäjämäinen ja tavoitteellinen toiminta on opiskelun perusta. Valinnaisten opintojen avulla voit syventää teknisin käden taitoihin suuntautuneen linjan opintoja. Opiskelija suorittaa tulityökorttikoulutuksen.

Musiikin Opistovuosi

Musiikin opistovuoden linjakohtaisiin opintoihin kuuluu soitonopetuksen valmennusta, soitonopetusta, kuoronjohtoa, liturgista laulua, musiikkiprojekteja ja musiikkituotantoa (Lukion musiikki 7), musiikin teoriaa, kamarimusiikkia sekä isokuoro. Musiikkilinjan opiskelijat antavat soittotunteja muille opiskelijoille ja johtavat opiston kuoroja. Vuoden aikana lauletaan kaikki virret ja Siionin laulut tutustuen samalla niiden taustoihin ja sanomaan. Kamarimusiikkitunnilla joko soitetaan tai lauletaan pienissä kokoonpanoissa. Kerran periodissa opiskellaan viestintää, matematiikkaa ja opoa. Musiikkilinjan opiskelijat laulavat myös oman linjan kuorossa sekä suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia projekteja. Kevätlukukaudella sanoitetaan ja sävelletään opistolaulu. Moni valitsee musiikkia myös valinnaisaineiksi. Urkutunnit, orkesteri, nais-, mies- ja kamarikuoro sekä seurakurssi kuuluvat monen opiskelijan opintoihin. Keskustelut ja jokaisen vahvuuksien kunnioittaminen rakentavat luottamuksen ilmapiiriä. Tunneilla on kannustava, avoin ja myönteinen ilmapiiri, mikä mahdollistaa monenlaisia musiikillisia kokemuksia hyvässä seurassa. Tavoitteenamme on, että jokainen voi työskennellä kenen kanssa tahansa ja tsemppaamme toisiamme astumaan välillä epämukavuusalueelle. Musiikin avulla opiskelijat ilmaisevat itseään ja saavat rohkeutta esiintymiseen.

Kielten ja kulttuurien Opistovuosi

Kielten ja kulttuurien opistovuosi antaa sinulle huikean mahdollisuuden vahvistaa kielellisiä siipiäsi ympäristössä, jossa on natiiveja englannin ja ruotsin kielen puhujia. Vuoden tavoitteena on kehittyä sujuvaksi, itsevarmaksi englannin ja ruotsin kielen käyttäjäksi, jolla on rikas sanavarasto ja avoin mieli kansainvälisyyttä kohtaan. Kielten ja kulttuurien linjan opistovuosi muodostuu seuraavista oppiaineista: Oral Skills, Book Club, Writing and Listening Skills, Multiculturalism and Multilingualism ja Svenska Klubben. Lisäksi linjalla opiskellaan matematiikka, viestintää ja opinto-ohjausta. Innokkaimmat ”kielilinjalaiset” pääsevät myös vuoden aikana tulkkaamaan yhteisiä tilaisuuksia englanniksi ja halutessaan myös ruotsiksi sekä tekemään vlogeja englanniksi Pohjois-Amerikkaan lähetettäväksi. Vuosi kielilinjalla antaa sinulle takuulla hyvän englannin ja ruotsin kielikylvyn. Vuoden aikana saat lisäksi pieniä maistiaisia eri kieliryhmien sadosta ja kosketuksen maailman eri kulttuureihin erilaisten projektien ja vierailijoiden avulla. Kaiken kaikkiaan saat lukuvuoden ajan nauttia eri kielistä mukavassa, innostavassa ja turvallisessa ilmapiirissä! Join us!

Yrittäjyystaitojen Opistovuosi

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa, joista muodostuu 5 neljän hengen yritystiimiä. Linjan opintojen tavoitteena on edistää nuorta oppimaan aktiiviseksi kansalaiseksi, ahkeraksi työntekijäksi ja yritteliääksi toimijaksi sekä kehittää valmiuksia sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Opiskelu linjalla on kokeilevaa ja käytännönläheistä. Tekemisen kautta opitaan yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämän avaintaitoja yhdessä aktiivisen ryhmän ja oman pienemmän yrittäjätiimin kanssa. Näitä taitoja ovat mm. ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, esiintyminen ja argumentointi, vastuunkantaminen ja oma-aloitteisuus, taloustaidot sekä muut yrittäjänä ja aktiivisena kansalaisena toimimisen keskeiset taidot.

Viestinnän Opistovuosi

Joskus kuuluu innokkaan keskustelun ja aktiivisen työskentelyn ääniä, joskus neuvottelua tai taitavaa väittelyä. Välillä taas hiljaisuuden keskeltä kuuluu tietokoneen näppäimistön kolinaa tai kirjan sivun rapinaa; joskus kameran salamavalo saa näköaistissa välkkymään ja suun eteen työnnetty mikrofoni taltioi tehokkaasti puhetta. Olet Viestinnän linjan luokassa! Viestinnän linjalla opiskellaan monipuolisesti erilaisia viestinnän osa-alueita. Luovan kirjoittamisen tunnilla etsitään omaa tapaa kirjoittaa, testataan uusia tyylejä ja saadaan omista teksteistä palautetta. Ilmaisutaidon tunnilla puolestaan harjoitellaan erilaisia esiintymisen keinoja ja kerätään esiintymisrohkeutta ja -taitoa. Kuvallisen ilmaisun tunneilla harjoitellaan niin kameran käyttämistä kuin valo- ja videokuvaamistakin – ja joskus myös ihan perinteisesti luodaan kynän tai pensselin kanssa kuvitusta vaikkapa johonkin lehtitekstiin. Media-kurssin tunneilla perehdytään mediaan sekä tutkimalla että itse tekemällä: opistolehti, radiolähetykset, vlogit, podcastit ja Vuosikirja kuuluvat kurssin sisältöihin. Lisäksi tämän kurssin tunneilla tuotetaan tekstejä esimerkiksi Päivämieheen, Pääsiäissanaan ja opiston Vuosikertomukseen. Kirjallisuutta tutuksi -tunneilla tutustutaan kirjallisuuden moninaiseen kenttään, luetaan ja keskustellaan luetuista teksteistä. Suomea ilolla -kurssilla opetellaan Suomi vieraana kielenä -ajattelutapaa ja harjoitellaan suomen kielen opettamista opiston kansainvälisille opiskelijoille. Samalla opitaan esiintymistaitoja ja oppituntien suunnittelua. Viestintäportfolioon kootaan vuoden ajalta kaikki onnistuneimmat työt – sekä ne, jotka eivät niin onnistuneet, mutta joiden tekeminen oli oppimisen kannalta äärimmäisen arvokasta. Viestinnän linjan tunneilla opitaan tekemisen, kokeilemisen ja keskustelun avulla. Teoriaakin toki käydään läpi, jotta tekemisellä on hyvä pohja. Tunneilla yritetään löytää omia vahvuuksia eri viestinnän osa-alueilta ja tätä kautta saada tekemiseen rohkeutta, omaa tyyliä ja varmuutta. Viestinnän linjalla on iloinen tekemisen meininki!

Kansainvälisyyslinja

KVL, eli kansainvälisyyslinja on nimensä mukaisesti kansainvälisyyteen, kulttuurien ja kielten kirjoon syventävä linja, jolle hakeutuu ei-oppivelvollisia nuoria niin Suomesta kuin ulkomailta. Tänä vuonna oli opiskelijoita USA:sta, Kanadasta, Norjasta, Ruotsista ja lisäksi suomalaisissa myös Ahvenanmaalta. Opetus tapahtuu englannin kielellä ja jossakin määrin rinnakkain oppivelvollisille suunnatun kieli- ja kulttuurilinjan kanssa. Englannin oppimisen lisäksi KVL-linjalla opiskellaan myös Suomen kulttuuria. Tunnit ovat käytännöllisiä, teoreettisia, kirjallisia ja suullisia. Välillä leivotaan karjalanpiirakoita, kilpaillaan saappaanheitossa, maalataan raamatullisista aiheista tauluja sekä lauletaan ja leikitään suomeksi. Kulttuurioppiminen on suuressa osassa KVL-linjalla. Joka vuosi KVL ja Kielilinja järjestävät erilaisia juhlia eri kulttuurien kunniaksi, kuten ruotsalaisille perinteisen Lucia-kulkueen. Tänäkin vuonna yhdessä kielilinjan kanssa valmisteltiin ja nautittiin Thanksgiving-ateria, joka on Pohjois-Amerikkalainen perinne. Opiskelijat pääsevät myös erilaisille retkille ja linjalle tulee ulkomaisia vieraita kertomaan omista kulttuureistaan ja niiden eroista suomalaiseen kulttuuriin. Kaiken maailman maat ja mantereet tulevat tutuiksi ja opiskelijat myös sukeltavat niiden kielten pariin oppien perussanastoa muistakin kuin kolmesta valtakielesta, joille altistutaan päivittäin. KVL:ssä mennään perinteisesti ilo edellä ja hyvillä mielin, oppien kansojen kirjossa sujuvasti soljahdellen elelemään ja opiskelemaan rinnakkain. Kulttuurishokit eivät juuri tainnuta, kun päivittäin altistutaan toistemme kummallisuuksiin, jotka pian tuntuvatkin aivan tavallisilta asioilta!

Linjojen opetussuunnitelmiin voi tutustua tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›