Hakeminen lukuvuodelle 2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

JATKUVA HAKU LUKUVUODELLE 2022-2023

Lukuvuosi 2022-2023 alkaa 14.8.2022 ja Perusopetuksen jälkeisen Yhteishaun varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti. Jatkuva haku lukuvuoden aikana mahdollisesti vapautuville opiskelijapaikoille tapahtuu seuraavien valintakriteerien mukaan (opiston johtokunta hyväksyi kriteerit 22.7.2022).

Mikäli oppivelvollisten Opistovuosi -linjoilta vapautuu opiskelijapaikkoja kesken lukuvuoden 2022-2023 (19.8.2022 jälkeen), pedagoginen rehtori voi täyttää vapautuneet opiskelijapaikat seuraavien kriteerien mukaan.

 • Jatkuvan haun kautta voidaan ottaa opiskelijaksi ainoastaan sellainen hakija, joka on hakenut kevään 2022 Perusopetuksen jälkeisessä Yhteishaussa Jämsän Kristilliseen Kansanopistoon kyseiselle Opistovuosi-linjalle.
 • Hakijan tulee itse ilmoittaa hakevansa kyseiselle Opistovuosi-linjalle jatkuvassa haussa 19.8.2022 jälkeen. Hakijan ei tarvitse täyttää uutta hakemusta, vaan kirjallinen ilmoitus hakemisesta jatkuvan haun kautta pedagogiselle rehtorille riittää.
 • Jatkuvan haun valintaperusteena käytetään hakijan kevään 2022 Yhteishaun yhteydessä antamia tietoja. Hakija voi kuitenkin täydentää antamiaan tietoja postitse tai sähköpostitse pedagogiselle rehtorille.
 • Pedagoginen rehtori voi käyttää harkintaa ja ottaa varasijajärjestyksestä riippumatta kohtien 1-3 vaatimukset täyttävän hakijan, jolla on erityinen syy tulla valituksi opiston Opistovuosi-linjalle kesken lukuvuoden. Tällainen erityinen syy on esimerkiksi se, että hakijalla ei ole sillä hetkellä muuta opiskelijapaikkaa.
 • Mikäli kenelläkään jatkuvaan hakuun kyseiselle Opistovuosi-linjalle ilmoittautuneista hakijoista ei ole kohdassa 4 mainittua erityistä syytä, täytetään vapautunut paikka Yhteishaun yhteydessä käytettyjen valintakriteerien pohjalta eli alkuperäisen varasijajärjestyksen mukaan. Tällöin otetaan huomioon vain ne hakijat, jotka ovat erikseen ilmoittaneet hakevansa jatkuvan haun kautta. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijoiden asuntolapaikkojen jakaantuminen tyttö- ja poikapaikkojen kesken.

PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN YHTEISHAKU KEVÄÄLLÄ 2022

Hakeminen lukuvuodelle 2022-2023 tapahtui oppivelvollisten osalta sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa osana perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakua. Yhteishaku päättyi 22.3.2022.

Suomen oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat pystyivät hakemaan seuraaville oppivelvollisuuslinjoille (linkistä pääset ko. linjan opetussuunnitelmaan):

OPETUSSUUNNITELMAT JULKAISTAAN MYÖS OPETUSHALLITUKSEN ePerusteet-PALVELUSSA. Kunkin linjan linjakohtaiset opinnot ovat luettavissa kunkin opetussuunnitelman luvussa 5.8.

Jos et kuulu Suomen oppivelvollisuuden piiriin, voit hakea seuraavalle Vapaan sivistystyön linjalle:

Tästä linkistä pääset Kansainvälisyyslinjan hakulomakkeeseen: Hakulomake Kansainvälisyyslinja 2022-2023 .


Jämsän Kristillisen Kansanopiston opiskelijavalintakriteerit lukuvuodelle 2022-2023

 1. Oppivelvollisten Opistovuosi -linjojen valintakriteerit

Perusopetuksen jälkeinen Yhteishaku

Opiston oppivelvollisille tarkoitetuille Opistovuosi -linjoille haettiin Opetushallituksen hallinnoimassa Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen Yhteishaussa ajalla 22.2.-22.3.2022.

Haastattelujen toteuttaminen

Haastattelut toteutetaan Teamsin kautta etähaastatteluina opettajien tekemän aikataulutuksen mukaan huhti- tai toukokuussa 2022. Jokaisessa haastattelussa haastattelijoina toimii vähintään kaksi opiston opetushenkilöstöön kuuluvaa. Haastattelutilanteessa otetaan huomioon mahdolliset esteellisyydet. Haastattelijat kirjaavat käsin lomakkeelle haastateltavien vastaukset. Mikäli hakija on hakenut useammalle eri Opistovuosi-linjalle, haastattelun yhteydessä häneltä kysytään eri linjoihin liittyvät kysymykset. HUOM! Käytännön syistä etähaastatteluja voi olla useampi, mikäli hakija on hakenut useammalle linjalle. Haastattelujen toteutuksesta ks. tarkemmin tiedote.

Hakijoiden pisteyttäminen ja opiskelijavalinta

Arvosanojen ja haastattelulomakkeiden sisältämien vastausten pohjalta kaksi opettajaa tekee erikseen hakijoiden pisteytyksen näiden linjakohtaisten valintakriteereiden pohjalta. Mikäli opettajien tekemät pisteytykset poikkeavat toisistaan, pedagoginen rehtori tekee uuden pisteytyksen, jota käytetään opiskelijavalinnan pohjana. Maksimipistemäärä on 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisee arpa. Pisteytysten jälkeen otetaan vielä huomioon asuntolapaikkojen jakaantuminen tyttöjen ja poikien kesken ennen opiskelijavalintapäätösten tekemistä. Opiskelijavalintapäätöksen tekee pedagoginen rehtori.

Tietosuoja

Opetushallitus vastaa Yhteishaku -järjestelmän tietosuojasta. Haastatteluja ei tallenneta. Haastattelulomakkeita ei tallenneta sähköisessä muodossa ja ne säilytetään lukitussa tietoturvallisessa kaapissa lukuvuoden 2022-2023 loppuun, jonka jälkeen lomakkeet tuhotaan.

Oppivelvollisuuskoulutuksen kohderyhmät

 • nuoret, jotka haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia
 • nuoret, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • nuoret, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion ja etsivät uutta suuntaa
 • nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • nuoret, jotka tarvitsevat hyvinvointinsa tukemista menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • nuoret, jotka tarvitsevat oppimisympäristön, jollaista muilla koulutusmuodoilla ei ole tarjolla
 • nuoret, jotka hyötyvät yhteisöllisyydestä ja henkilökohtaisesta tuesta

HAASTATTELUSSA KAIKILTA HAKIJOILTA KYSYTTÄVÄT YHTEISET KYSYMYKSET (0-10 P.)

Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen 

 • Onko Sinulla tarve parantaa perustaitojasi ja opiskeluvalmiuksiasi?
 • Onko Sinulla tarve korottaa peruskoulun arvosanoja?
 • Onko Sinulla tarve selkeyttää peruskoulun jälkeisiä tulevaisuuden suunnitelmiasi?
 • Oletko keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion?
 • Koetko tarvitsevasi tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa?
 • Koetko tarvitsevasi tukea hyvinvointiisi, jotta menestyisit toisen asteen opinnoissa?
 • Koetko tarvitsevasi opiskelumahdollisuutta opiston kaltaisessa sisäoppilaitoksessa?
 • Koetko tarvitsevasi mahdollisuuden päästä vuodeksi pois kotoa asumaan sisäoppilaitoksen asuntolassa?
 • Koetko sopeutuvasi hyvin kristillisen arvopohjan sisäoppilaitoksen elämään ja yhteisiin sääntöihin?
 • Koetko hyötyväsi opiston tarjoamasta yhteisöllisyydestä ja henkilökohtaisesta tuesta?

 HARKINNANVARAINEN VALINTA

Kunkin linjan kohdalla on mainittu, kuinka monta opiskelijaa korkeintaan voidaan ottaa harkinnanvaraisen valinnan kautta. Hakijan tulee haastattelussa ilmoittaa erikseen hakevansa harkinnanvaraisen valinnan kautta. Harkinnanvaraisen valinnan perusteina ovat seuraavat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • opintoihin riittämätön kielitaito

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Lausunnot tulee lähettää kirjeitse 29.4.2022 mennessä osoitteeseen: Jämsän Kr. Kansanopisto / pedagoginen rehtori Ilkka Majuri, Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä.

Opiskelijahuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista opiskelijoista pedagogiselle rehtorille, joka tekee opiskelijavalintapäätöksen.

 VIESTINNÄN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Opinnoissa keskitytään suulliseen, kirjalliseen ja sähköiseen viestintään. Linjalla opiskellaan erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tekstitaitoja ja mediataitoja.

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerien mukaan. Näistä opiskelijoista korkeintaan kaksi voidaan ottaa näiden sijasta harkinnanvaraisella valinnalla, mikäli linjalle hakee hakijoita harkinnanvaraisen valinnan kautta

 1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)
 2. Viimeisen koulutodistuksen äidinkielen tai viestinnän arvosana (0-4 p)
 3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)

 

 1. yhteiset kysymykset (0–10 pistettä)

2. Viimeisen koulutodistuksen äidinkielen tai viestinnän arvosana (0-4 p)

9 = 4 p.

8 = 3 p.

7 = 2 p.

6= 1 p.

3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–10 pistettä):

 • Oletko toiminut harrastusryhmän / kerhon ohjaajana, isosena, oppilaskunnassa, nuorisovaltuustossa tai muussa hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tai esiintymistaitoa vaativassa tehtävässä tai harrastuksessa? (0-3 p.)
 • Mitkä ovat vahvuutesi viestijänä? (0-3 p)
 • Mitä viestinnän osa-aluetta haluaisit erityisesti kehittää Viestinnän opistovuosi -linjalla? (0-2 p.)
 • Miksi haet juuri Viestinnän opistovuosi -linjalle? (0-2 p.)

LUONNONTIETEEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalla opiskeltavat perustaidot ja opiskeluvalmiudet:

 • luonnontieteet (matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka) ja tekniikka (luonnontieteiden elämyskurssi, striimaus ja editointi)
 • opiskelu- ja ongelmanratkaisutaidot

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerien mukaan. Näistä opiskelijoista korkeintaan kaksi voidaan ottaa näiden sijasta harkinnanvaraisella valinnalla, mikäli linjalle hakee hakijoita harkinnanvaraisen valinnan kautta.

 1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)
 2. Viimeisen koulutodistuksen matematiikan arvosana sekä fysiikan ja kemian arvosanoista se, kumpi näistä kahdesta on parempi arvosana (0-8 p)
 3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–6 pistettä)

 

 1. yhteiset kysymykset (0–10 pistettä)

2.  Viimeisen koulutodistuksen matematiikan arvosana sekä fysiikan ja kemian arvosanoista se, kumpi näistä kahdesta on parempi arvosana (0-8 p)

10 = 4 pistettä

9 = 3 pistettä

8 = 2 pistettä

7 = 1 piste

3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–6 pistettä)

 • Oletko harrastanut matematiikkaa ja/tai luonnontieteitä? (0-3 p.)
 • Miksi haet juuri Luonnontieteen Opistovuosi -linjalle?  (0-3 p.)

KOTITALOUDEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalle valitaan 16 opiskelijaa näiden kriteerien mukaan. Näistä opiskelijoista korkeintaan kaksi voidaan ottaa näiden sijasta harkinnanvaraisella valinnalla, mikäli linjalle hakee hakijoita harkinnanvaraisen valinnan kautta.

 1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)
 2. Viimeisen koulutodistuksen kotitalouden arvosana (0-5 p)
 3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–9 pistettä)

 

 1. yhteiset kysymykset (0–10 pistettä)
 2. Viimeisen koulutodistuksen kotitalouden arvosana (0-5 p)

10 = 5 pistettä

9 = 4 pistettä

8 = 3 pistettä

7 = 2 pistettä

6 = 1 piste

Jos kotitalouden arvosanoja on useampia, lasketaan niiden keskiarvo.

3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–9 pistettä):

 • Oletko harrastanut ruoanlaittoa tai leipomista kotona tai harrastusryhmässä / kerhossa tai osallistunut rauhanyhdistyksen keittiö- tai leivontavuoroon ? (0–3 p.
 • Mitkä ovat vahvuutesi kotitaloudessa?  (0-3 p.
 • Miksi haet juuri Kotitalouden Opistovuosi -linjalle?  (0-3 p.)

TEKNISEN TYÖN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalle valitaan 16 opiskelijaa näiden kriteerien mukaan. Näistä opiskelijoista korkeintaan kaksi voidaan ottaa näiden sijasta harkinnanvaraisella valinnalla, mikäli linjalle hakee hakijoita harkinnanvaraisen valinnan kautta.

 1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)
 2. Viimeisen koulutodistuksen kuvaamataidon arvosana tai arvosanojen keskiarvo (0-2 pistettä)
 3. Viimeisen koulutodistuksen käsityön ja teknisen työn valinnaiskurssin arvosanojen keskiarvo (0-5 pistettä)
 4. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–7 pistettä)

 

 1. yhteiset kysymykset (0–10 pistettä)
 2. Viimeisen koulutodistuksen kuvaamataidon arvosana tai arvosanojen keskiarvo (0-2 pistettä)

9= 2 pistettä

8 = 1 pistettä

7 = 0 pistettä

3. Viimeisen koulutodistuksen käsityön ja teknisen työn valinnaiskurssin arvosanojen keskiarvo (0-5 pistettä)

10= 5 pistettä

9= 4 pistettä

8 = 3 pistettä

7 = 2 pistettä

6 = 1 piste.

3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–7 pistettä)

 • Oletko harrastanut teknistä työtä koulussa joko valinnaisaineena tai kerhossa, vetänyt teknisen työn kerhoa tai harrastanut jotain seuraavista: koneiden korjaus, rakennustyöt, maalaukset, metalli- ja puutöiden tekeminen? (0-2 p.) 
 • Mitkä ovat vahvuutesi teknisissä töissä? (0-2 p.)
 • Miksi haet juuri Teknisen työn Opistovuosi -linjalle?  (0-3 p.)

MUSIIKIN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerien mukaan. Näistä opiskelijoista korkeintaan kaksi voidaan ottaa näiden sijasta harkinnanvaraisella valinnalla, mikäli linjalle hakee hakijoita harkinnanvaraisen valinnan kautta.

 

 1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)
 2. Todistukset aikaisemmista instrumentti- sekä musiikin teoria- ja säveltapailuopinnoista (0-8 pistettä)
 3. Todistus musiikin harrastuneisuudesta (0-2 pistettä)
 4. Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisen erillisen tehtävän avulla (0-4 pistettä)

 

 1. yhteiset kysymykset (0–10 pistettä)

2. Todistukset aikaisemmista instrumentti- sekä musiikin teoria- ja säveltapailuopinnoista (0-8 pistettä)

 • Instrumenttiopinnot / -tutkinnot (0-4 pistettä)
 • Teoria- ja säveltapailuopinnot (0-3 pistettä)
 • Yhteismusisointiopinnot (0-1 piste)

3. Todistus musiikin harrastuneisuudesta (0-2 pistettä)

 • Säestys, seurasäestys, esilaulu, kuoro, soittotuntien antaminen
 • 4. Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisen erillisen tehtävän avulla (0–4 pistettä

HUOM! Haastattelukutsun yhteydessä annetaan ohjeet todistusten toimittamisesta.

KIELTEN JA KULTTUURIEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerien mukaan. Näistä opiskelijoista korkeintaan kaksi voidaan ottaa näiden sijasta harkinnanvaraisella valinnalla, mikäli linjalle hakee hakijoita harkinnanvaraisen valinnan kautta.

 1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)
 2. Minimivaatimus: englannin kielen arvosana vähintään 8
 3. Viimeisen koulutodistuksen englannin arvosana (0-5 pistettä)
 4. Viimeisen koulutodistuksen ruotsin, äidinkielen ja historian arvosana pisteytetään seuraavasti: arvosana 9-10: 1 piste (0-3 pistettä)
 5. Valinnaisista kielistä saa 1 piste/opiskeluvuosi (0-2 pistettä)
 6. Koulunkäynnistä ulkomailla tai vieraskieliseen opiskeluun osallistumisesta kotimaassa vähintään vuoden ajan 2 pistettä (0-2 pistettä)
 7. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–2 pistettä)

 

 1. yhteiset kysymykset (0–10 pistettä)
 2. Minimivaatimus: englannin kielen arvosana vähintään 8
 3. Viimeisen koulutodistuksen englannin arvosana pisteytetään seuraavasti: (0-5 pistettä)

10 = 5 p

9 = 4 p.

8 = 3 p.

7= 2 p.

6 = 1 p.

4. Viimeisen koulutodistuksen ruotsin, äidinkielen ja historian arvosana:

 • mikäli arvosana on 9-10: 1 piste / arvosana (0-3 pistettä)
 • 5. Valinnaisista kielistä saa 1 piste/opiskeluvuosi (kuitenkin enintään 2 pistettä)
 • 6.Koulunkäynnistä ulkomailla tai vieraskieliseen opiskeluun osallistumisesta kotimaassa vähintään vuoden ajan (kuitenkin enintään 2 pistettä)
 • 7.Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–2 pistettä):
 • Miksi haluat kehittää kielitaitoasi?

YRITTÄJYYSTAITOJEN OPISTOVUOSI -LINJAN VALINTAKRITEERIT

Linjalle valitaan 20 opiskelijaa näiden kriteerien mukaan. Näistä opiskelijoista korkeintaan kaksi voidaan ottaa näiden sijasta harkinnanvaraisella valinnalla, mikäli linjalle hakee hakijoita harkinnanvaraisen valinnan kautta.

 1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)
 2. Yläkoulussa suoritetut yrittäjyyden kurssit (0-2 pistettä)
 3. Viimeisen koulutodistuksen yrittäjyyttä tukevien oppiaineiden arvosanat (0-2 pistettä)
 4. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–10 pistettä)

 

 1. yhteiset kysymykset (0–10 pistettä)
 2. Yläkoulussa suoritetut yrittäjyyden kurssit (0-2 pistettä)
 • piste / suoritettu kurssi (enintään 2 pistettä)

3. Viimeisen koulutodistuksen yrittäjyyttä tukevien oppiaineiden arvosanat (0-2 pistettä)

YHTEISKUNTAOPPI: 10=1 p., 9=0,5 p., 8=0,25 p.

MATEMATIIKKA: 10=1 p., 9=0,5 p., 8=0,25 p.

 

4.Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–10 pistettä):

 • Oletko suorittanut jonkin yrittäjyysprojektin (esim. pitänyt kesäkioskia)? (0–2 p.)
 • Miksi soveltuisit opiskelemaan tiimioppimisen mallin mukaisesti?  (0-2 p.)
 • Mitkä ovat vahvuutesi yrittäjyystaidoissa? (o-3 p.)
 • Miksi haet juuri Yrittäjyystaitojen Opistovuosi -linjalle?  (0-3 p.)

 

2. Vapaan sivistystyön Kansainvälisyyslinjan valintakriteerit

Opistossa on tarjolla opiskelijamaksullinen 34 viikon mittainen Kansainvälisyyslinja, joka on tarkoitettu:

 • suomalaisille nuorille, jotka haluavat parantaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan ja lisätä globaalia kulttuuritietouttaan
 • ulkomaalaisille nuorille, jotka haluavat oppia suomen kieltä ja suomalaista kulttuurianuorille, jotka soveltuvat opiskelemaan kristillisen arvopohjan omaavassa sisäoppilaitoksessa
 • nuorille, jotka pystyvät osallistumaan osin englanninkieliseen opetukseen.

Opiskeluvuoden perusmaksu on 4.000 euroa sisältäen opetuksen sekä opiskelupäivien aikaiset ruokailut ja majoittumisen. Huom! Oppimateriaalit eivät sisälly hintaan. Majoittumisesta opiskelupäivien ulkopuolisena aikana peritään erillinen maksu.

 

Kansainvälisyyslinjalla on 24 opiskelijapaikkaa. Linjalle valitaan ensin ulkomaalaiset nuoret. Jäljelle jäävät opisklijapaikat on tarkoitettu suomalaisille hakijoille.

 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden soveltumisen opistoon arvioi opiston opetushenkilöstö yhteistyössä SFC:n (Ruotsi) ja LLC:n (USA ja Kanada) kanssa. Suomessa asuvien maahanmuuttajien osalta soveltuvuuden arvioi opiston opetushenkilöstö. Päätöksen valittavista tekee pedagoginen rehtori.

 

Kansainvälisyyslinjalle valitaan suomalaisia hakijoita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • hakija soveltuu elämään kristillisen arvopohjan omaavassa sisäoppilaitoksessa
 • hakijalla on selkeä halu parantaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan ja lisätä globaalia kulttuuritietouttaan
 • hakija pystyy osallistumaan osin englanninkieliseen opetukseen (englannin arvosana peruskoulun päättötodistuksessa alle 18-vuotiailla vähintään 8)

Mikäli em. kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin suomalaisille opiskelijoille tarkoitettuja opiskelijapaikkoja, hakijat valitaan seuraavan pisteytyksen mukaan pistejärjestyksessä (tasapisteissä ratkaisee arpa):

– hakijalla on lukion päästötodistus/hakija on ylioppilas:                                                              9 p.

– hakija suorittanut 2-3 vuotta toisen asteen opintoja:                                                                    6 p.

– hakija suorittanut 1-1,99 vuotta toisen asteen opintoja:                                                               3 p.

– englannin kielen arvosana joko peruskoulun tai lukion päättötodistuksessa (huomioon otetaan parempi; arvosanasta 10 saa 10 p., arvosanasta 9 saa 9 pistettä jne.)                                                                                                       5-10 p.

– muista kieliopinnoista saa kustakin kielestä 1 piste per opiskeluvuosi (esim. hakija on lukenut saksan kieltä 5 vuotta = 5 pistettä)

Opiskeijavalintapäätöksen tekee pedagoginen rehtori.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›